Wednesday, May 25, 2016

Preschool Splash Day

Preschool students enjoyed their splash day!